Praca: Główny specjalista


Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 21881

Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
- obsługa klientów zewnętrznych;
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Koordynacja i nadzór procesu przeprowadzania egzaminów praktycznych, kandydatów ubiegających się o licencje, świadectwa kwalifikacji lub uprawnienia lotnicze w celu sprawdzenia umiejętności praktycznych;
 • Analiza pod względem formalnym i merytorycznym procesu egzaminowania praktycznego w celu sprawdzenia zgodności z wymogami;
 • Udział w procesie naboru kandydatów na egzaminatorów praktycznych komisji egzaminacyjnej w celu zapewnienia wymaganej obsady;
 • Prowadzenie ewidencji wydanych upoważnień egzaminatora praktycznego komisji egzaminacyjnej;
 • Prowadzenie nadzoru nad kwalifikacjami egzaminatorów praktycznych komisji egzaminacyjnej poprzez organizację szkoleń wstępnych i okresowych;
 • Udział w opracowywaniu i aktualizowaniu istotnych dla funkcjonowania wydziału dokumentów, w tym Księgi Procedur w celu zapewnienia zgodności z międzynarodowymi i krajowymi przepisami prawnymi oraz standaryzacji prowadzonych procesów;
 • Uczestniczenie w zgłaszaniu i opiniowaniu projektów aktów wykonawczych do Ustawy Prawo Lotnicze w zakresie kompetencji wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze lotnictwa
 • Kursy specjalistyczne z zakresu licencjonowania personelu lotniczego
 • Czynna licencja pilota PPL(A/H) lub CPL(A/H) lub ATPL(A/H) lub równoważne uprawnienia z lotnictwa państwowego
 • Bardzo dobra znajomość przepisów krajowych i międzynarodowych z zakresu licencjonowania personelu lotniczego
 • Znajomość KPA
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Kompetencje behawioralne: zosientowanie na osiąganie celów, rzetelność i terminowość, doskonalenie zawodowe, skuteczna komunikacja, podejmowanie decyzji, umiejęności analityczne, pozytywne podejście do klienta, umiejętność argumentowania.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kursy specjalistyczne z zakresu operacji lotniczych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/glowny-specjalista_1912062.html
APLIKUJ TERAZ